Sedelhöfe Ulm

  • Sedelhöfe Ulm
  • Rohbau – & Hochbauarbeiten
  • 2018 – 2019
  • ca. 8,7 Millionen €